Mr. Mukhtar Paras Shah , Director General (STI)

...

Mr. Mukhtar Paras Shah

Secretariat Training Institute

Phone: 051-9265182
Email: dg@sti.gov.pk

Mr. Mukhtar Paras Shah

Director General (STI)